Propaganda 2 geliyor

09 Ağustos 2015 Pazar, 04:34

Propaganda 2’nin kadrosunda ünlü isimler yer alıyor
Türk Si­ne­ma­sı­’nın ef­sa­ne oyun­cu­su Ke­mal Su­na­l’­ın son fil­mi olan 1999 ya­pı­mı Pro­pa­gan­da­’nın 2’n­ci­si çe­ki­li­yor.

Ke­mal Su­nal, Me­tin Ak­pı­nar, Mel­tem Cum­bul ve Ra­fet El Ro­man’ın baş­ro­lü­nü pay­laş­tı­ğı fil­min ye­ni ver­si­yo­nun­da Si­nan Çe­tin, yep­ye­ni bir hi­ka­ye an­la­tı­yor.Hi­ka­ye yi­ne Pro­pa­gan­da 1’de ol­du­ğu gi­bi sı­nır­da ge­çi­yor. Ye­ni fil­min kad­ro­sun­da Ta­mer Ka­ra­dağ­lı, Han­de Su­ba­şı ve Cem Özer gi­bi ün­lü oyun­cu­lar rol alı­yor.

You must be logged in to post a comment Login