baby sensory

Ünlü isimler spor yapmadan zayıfladılar!

Kısa sürede 35 kilo verdi…

03 Haziran 2014 Salı, 14:33

Tüm sezonu çalışmadan geçiren Tuba Büyüküstün’ün eşi Onur Saylak ve Hamdi Alkan, iş hayatlarındaki boşluktan yararlanıp kendilerini bakıma aldı. Alkan 35 kilo zayıflarken, Saylak bıçak altına yatarak yağlarından kurtuldu.

Tu­ba Bü­yü­küs­tün ve Se­len Gör­gü­zel gi­bi ba­kım­lı eş­le­riy­le ya­rı­şan Onur Say­lak ile Ham­di Al­kan, faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tul­mak için bı­çak al­tı­na yat­tı.

Tu­ba Bü­yü­küs­tün se­zon bo­yun­ca di­zi set­le­rin­de ça­lı­şın­ca, ço­cuk­la­ra bak­ma gö­re­vi eşi Say­la­k’­a düş­tü. Hal böy­le olun­ca ev­de dur­mak­tan ki­lo alan Onur Say­lak, eri­te­me­di­ği ka­rın böl­ge­sin­de­ki yağ­lar­dan li­po­suc­ti­on yön­te­miy­le kur­tul­du. Uy­gu­la­dı­ğı di­yet prog­ra­mıy­la 35 ki­lo ve­ren Al­ka­n’­ın da kar­nı­nı ger­dir­di­ği öğ­re­nil­di.

6 AY­DA 35 Kİ­LO VER­Dİ

140 ki­loy­ken 6 ay­da 35 ki­lo za­yıf­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Al­kan, “Dok­tor gö­ze­ti­min­de ki­lo ver­dim. Sı­kı bir bes­len­me prog­ra­mı uy­gu­la­dım. Ha­mur işi­ne kar­şı bir zaa­fım var­dı,  kur­tul­dum. Şe­ker­siz çay iç­me­yi öğ­ren­dim. Ta­bi­i en önem­li­si spor. Her gün en az ya­rım sa­at­ yü­rü­yüş ya­pı­yo­rum.  Ay­rı­ca sa­bah­la­rı 200 me­kik çe­ki­yo­rum” dedi.

Dönüşümlü çalışıyorlar

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti İki yıl önce dünyaya gelen ikiz kızlarıyla ilgilenmek adına dizilerde dönüşümlü çalışma kararı aldı.

OKAN IŞIK – BUGÜN GAZETESİ

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...